Arkiv‎ > ‎

Aktionsgrupp mot nybyggnation mellan odlingslotterna och naturreservatet

Kära grannar,

Många är upprörda på grund av planerna på ny bebyggelse precis bredvid våra lotterna. Stockholms stad planerar att upplåta mark till Einar Matsson AB för att bygga två bostadshus i östra änden av Finn Malmgrens Väg. Nybyggnationen är ca 30% större än övriga hus i området, och skall byggas mellan vår lottområde och naturreservatets gräns.

Vi har startat en aktionsgrupp för att rädda den goda stadsbyggnadskvaliteten i området och om möjligt förhindra nybyggnation i detta känsliga område. Alla röster behövs. För att vi skall kunna agera som grupp inbjuder vi er att kontakta oss på email adress:

stadsbyggnadskvalitet@gmail.com

Våra målsättningar är att vi:
uppträder som grupp och sprider korrekt information till våra grannar 
informerar och påverkar alla politiska partier i Byggnadsnämnden
framför våra synpunkter till stadsbyggnadskontorets ansvariga och till arkitekterna
påtalar bristerna i projektet till Stadsmuseet och vid behov till Länsstyrelsen 
informerar föreningar som Hammarby Höjdens Fritidsträdgårdar, Nacka Naturreservats Vänner, bostadsrättsföreningar i området m.fl.
försöker påpeka orimligheterna i projektet i media, press och via internet
vid behov anlitar juridisk hjälp för att överklaga eventuella beslut
kräver en geologisk och byggteknisk utredning som omfattar hur befintlig bebyggelse påverkas av de omfattande sprängningarna 
kräver en seriös konsekvensbeskrivning av framtida trafiksituation och parkeringsbehov för hela området
Vår motivation:

Skälen till vår skrivelse är att offentliga dokument (text, ritningar och bildmaterial) innehåller felaktigheter, att de är ofullständiga och otydliga. Vi medborgare har rätt att få korrekt information. Så är dock inte fallet i nuläget. (se bifogat fil) 

Vi hävdar att projekten inte är det bästa för området, varken för granntomterna eller framtida boende; skadan blir stor och irreversibel om de nya detaljplanerna godkänns. De skulle aldrig bli antagna av politikerna om projekten presenterades i sin helhet på ett sakligt och objektivt sätt. Bristerna skulle bli uppenbara. Projekten styrs av enskilda intressen, inte av områdets och allmänhetens bästa. 

Därför bör förslaget återkallas och göras om från grunden!

Stockholm, den 15 september 2011:
Birgitta Heselius, Caroline Nordquist, Dominik Wach, Jenny Karlsson, Maivor Unosson, Maria Sandblad, Michael Landreh, Solveig Norberg, Tom Jensen 


PS. Det är bråttom. Kvartal fyra år 2011 kallar Stockholms stad till samrådsmöte. Det är vår sista möjlighet att påverka vår framtida miljö.

För att far en bild av pågående planering (med kommentar) hänvisar vi till anslagstavlan vid slutet av Finn Malmgrens Väg (där Nacka Reservatet börja).

Ċ
Jon Jogensjö,
24 sep. 2011 11:56
Comments