Om byggnationer

utkast till regler byggnationer, 111010 hyfsat komplett. möjligen finns ytterligare info från styrelsen
Hammarbyhöjden 1:1 fritidsträdgårdar är odlingslotter, hus får ej byggas.
Varje förening äger rätt att skärpa dessa regler, som bygger på kommunens regelverk för odlingslotter.

Sarg runt lotten
En del odlare sätter upp en sarg runt lotten, tex en stående träplanka för att avgränsa mot grusgång och andra lotter.
Fördelelar med plankan kan vara att det underlättar att rensa ogräset i grusgången, och att lottens växter hindras att sprida sig utanför lotten.
Sargen får vara max 20cm över marknivån.

Pergola/Spaljé
Pergola får byggas enligt anvisningar från Stockholms Stad. Dessa får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter.
Spaljé runt uteplats får vara max 1,5m hög och får ej kläs in med plast, duk eller dylikt.
Pergola får vara max 1,8m hög och max 6kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, dock får markis användas som rullas på och av.

Växthus 
Växthus får byggas enligt anvisningar från Stockholms stad. Dessa får inte placeras så att de skuggar omgivande lotter.
- monteras ned efter växtsäsongen. Dock kan stomme stå kvar om väggar och tak monteras ner över vintern.
- max 5kvm till ytan och max 1,5m högt. 

Uteplats
Får vara max 15 kvm. Dit räknas t.ex. gräsyta, plattor eller trägolv, och får vara max 20cm över angränsande marknivå.

Redskapslåda 
får byggas på lotten.


Om virkesval:
Impregnerat virke med krom, kreosot eller arsenik får ej användas, som tex:
Klass NTR M, blåmärkt,     innehåller krom, kreosot
Klass NTR A, vitmärkt,       innehåller krom

Använd istället obehandlat virke och vid behov olja med rå kallpressad linolja utan tillsatser.
Cuprinol och andra traditionella träoljor får inte användas. De innehåller många olika gifter skadliga för bl.a. vattenlevande organismer.

Långsamväxt kärnvirke - är ett giftfritt alternativ. Fråga efter "Setra Kärnfuru".
Lärkträ kan vara ett giftfritt alternativ. Finns på Fredells. Osäkert dock om Sibirisk lärk är ok etiskt. Vissa hävdar att det bara är kärnvirket i lärk som har beständiga egenskaper.

Impregnerat virke får ej eldas privat, det ska lämnas till ÅVC.


Comments